Inwentaryzacje zieleni - Oferta nr78984 - Oferteo.pl
 

Inwentaryzacje zieleni


Cena do uzgodnienia

Oferuję wykonywanie inwentaryzacji zieleni:
•kom­plek­so­we in­wen­ta­ry­za­cje drzew i krzewów
•pro­jek­ty gos­po­dar­ki drze­wo­stanem

Po­nad­to:
•kal­ku­la­cję opłat za wy­cin­kę drzew
•po­moc w przy­go­to­wa­niu wnio­sków o wy­cin­kę i prze­sa­dzenie
•pro­jek­ty na­sa­dzeń za­stępczych
•wa­lo­ry­za­cje na po­trze­by pro­jektu
•spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne wy­ko­na­nia i od­bio­ru ro­bót bu­do­wlanych

Część opi­so­wa in­wen­ta­ry­za­cji za­wiera:
•cha­rak­te­ry­sty­kę te­re­nu oraz zie­le­ni ist­nie­jącej
•ze­sta­wie­nie ta­be­la­rycz­ne za­wie­ra­jące:
»naz­wę ła­ciń­ską i pol­ską ga­tunku
»ob­wód i pier­śni­cę pnia, sze­ro­kość ko­ro­ny, wy­so­kość drzewa
»po­wierz­chnię i wy­so­kość krzewów
»opis drzew i krze­wów z okre­śle­niem sta­nu zdro­wot­nego
Część gra­ficz­na in­wen­ta­ry­za­cji obej­muje:
•lo­ka­li­za­cję drzew i krze­wów na ma­pie wraz z oz­na­cze­niem nu­me­rycznym

Pro­jekt gos­po­dar­ki drze­wo­sta­nem, oprócz ele­men­tów za­war­tych w in­wen­ta­ry­za­cji, za­wie­ra:
•przy­po­rząd­ko­wa­nie drzew i krze­wów do posz­cze­gól­nych grup przez­na­cze­nia (do wy­cin­ki, prze­sa­dze­nia, adap­ta­cji wraz za­le­ce­nia­mi pie­lęg­na­cyj­nymi)
•szcze­gó­ło­wy opis za­le­ceń pie­lęg­na­cyjnych
•ze­sta­wie­nie ilo­ścio­we drzew i krze­wów w posz­cze­gól­nych gru­pach przez­na­cze­nia bę­dą­ce pod­sta­wą do spo­rzą­dze­nia ko­szto­rysów
•gra­ficz­ne przed­sta­wie­nie drzew i krze­wów pod wzglę­dem przez­na­czenia

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 1241